Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 รายละเอียดบทความ
การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

การชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยนายภวัต เลิศมุกดา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และนายพรเทพ ผ่องศรี เป็นฝ่ายเลขานุการฯรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

๑. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

          ๒. ความสำคัญของข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนา ตามโครงสร้างข้อมูลในคุณภาพแผนที่ ก.น.จ. กำหนด และการจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี

          ๓. นโยบายระดับชาติ แผนชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค แผนกระทรวง/กรม สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่มีผลกระทบยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

          4. ตัวชี้วัดการพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด และการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบการพัฒนาประเทศ ๔ มิติ โดยใช้ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สนับสนุนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

(โดยนายมนตรี  ธนวิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  และนายสมหมาย ภักดีชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ )


เขียนโดย: webmaster
วันที่เขียนบทความ: 27/7/2559
จำนวนครั้งที่ชม: 707

Return

  
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation