Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางไปพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และหารือการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

20 ต.ค. 2558 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และซีเอสอาร์ 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทเอสซีจี เคมิคอล ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเคมี ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง นายชลณัฐ ญาณารณพ (ยา-นา-ระ-นพ)กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลากว่า 5 ปีที่ผ่านมา ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 2,200 ล้านบาท ในการบริหารจัดการโรงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยยึดหลัก 3R คือ Reuse (การนำกลับมาใช้ซ้ำ) Reduce (ลดปริมาณการใช้) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และยังมีโครงการด้านการจัดการน้ำที่นำกระบวนการรีไซเคิลมาใช้ซึ่งสามารถลด การใช้น้ำได้มากกว่า 3.8 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากับการอุปโภคบริโภคน้ำของประชากรในมาบตาพุดประมาณ 20 วัน นอกจากนี้ยังได้จัดทำสำหรับโครงการด้านชุมชน โดยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สนับสนุนอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ทางบริษัท หวังว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะมีส่วนช่วยจุดประกายให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาจังหวัด ระยองสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยความสมดุลกับการรักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป... วฐิต กลางนอก/ส.ปชส.ระยอง/ข่าว …………

วันที่ 9 ธ.ค. 2557 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่อาเซียนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาตนเองโดยสละเวลาหลังเลิกงาน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ความรู้อย่างที่ตั้งใจไว้และใช้เวลาให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน…………

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมเซียน ณ ห้อง Pacific เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเกษตร และโลจิสติกส์ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (11,120,518 ล้านบาท) ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 584,987 บาท ต่อคนต่อปี สูงกว่าประเทศ (164,512 บาท) ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการหลั่งไหลเคลื่อนย้ายเข้ามาทั้งแรงงาน การลงทุน นักท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายต่อไป …………

Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last   

24 พ.ย. 2557 สคบ. เตือนผู้บริโภคเรื่องจดหมายแจ้ง ผู้โชคดี ให้ไปรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจถูกหลอก นายมาโนช โอสถเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า จังหวัดระยองได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ปัจจุบันมีประชาชนในต่างจังหวัดได้รับจดหมายแจ้งว่าเป็นผู้โชคคดีให้ไปรับ ของรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน 1 ชิ้นฟรี โดยให้ไปรับที่ร้านค้าซึ่งมักอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน …………

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้ทุกหน่วยทหาร กำลังพล และประชาชน ยึดถือปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย พร้อมกับรณรงค์ให้เผยแพร่ค่านิยม 12 ประการนี้ไปในสังคมวงกว้าง ก่อนที่ในวันที่ 12 กันยายน พล.อ. ประยุทธ์ ได้แถลงนโยบายย้ำเรื่องนี้อีกครั้ง โดยระบุให้โรงเรียนติดค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้เด็กท่องเป็นบทอาขยานและปฏิบัติตามให้ได้ด้วยนั้น ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการได้นำค่านิยม 12 ประการปรับเป็นบทกลอนอาขยานแล้ว พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งบทกลอนดังกล่าวไปให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอนให้นักเรียนได้ท่องจำและนำสิ่งที่ท่องไปปฏิบัติตาม โดยบทกลอนค่านิยม 12 ประการ มีดังนี้ …………

26 ส.ค. 57) นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายนุวัตร แพงเรือน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด นายประภาส กัญญาคำ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ร่วมจัดจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ระดับจังหวัด ตามโครงการจัดทำแผน พัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราดดำเนินการจัดขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ร้าน ค้าจังหวัดตราด สาขา 2 ตำบลเนินทราย โดยมีผู้แทนเกษตรกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า 200 คนเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ …………

กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบ วิธีการดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวัง สอบสวนโรคเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว ในการกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคจึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค Ebola ประเทศไทย 2557 ขึ้น ......download คู่มือฯ     4 ส.ค. 2557…………

ที่มา หอการค้าไทย อ้างถึงเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ กรอ.ไฟเขียว 14 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ฟื้นการลงทุน-เชื่อมั่น เผยประยุทธ์ เน้น 3 เรื่องหลัก ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน-วางผังเมือง-ช่วยเอสเอ็มอี ขณะอุตฯร่วมส.อ.ท. แก้ปัญหาออกใบอนุญาตล่าช้า เตรียมตั้งกรรมการ 4 ชุด หวังเพิ่มขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทย การประชุมคณะกรรมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) นัดแรก วานนี้ (16 ก.ค.) มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นความเชื่อมั่นตามข้อเสนอของภาคเอกชน ก่อนหน้านี้ ภาคเอกชน 5 สถาบัน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่น รวม 5 นโยบายหลัก โดยมี 14 เรื่องหลัก …………

Page 2 of 9First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   

1 ธันวาคม 2557 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกภายใต้ตราสัญลักษณ์ “สีสันตะวันออก” กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งานมหกรรมสีสันตะวันออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,500 บาท ได้ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 038 285001 ในวันและเวลาราชการ    รายละเอียด      เอกสารแนบท้าย

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รายละเอียด

More Articles...
Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation