Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results
Page 4 of 2First   Previous   1  2  Next   Last   

นายทวีศักดิ์ ยิ้มตระกูล คลังจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางผ่อนผันการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในกรณีที่มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผู้ประมูลรายเดียวจะต้องทำการเปิดประมูลใหม่โดยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ราย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะแม้จะประมูลหลายครั้งก็มีผู้เข้าประกวดรายเดียว โดยระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 9 (4) กำหนดในกรณีที่ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาการเสนอราคาตามระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 10 (1) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาวัสดุยกเลิกการดำเนินการทั้งหมด แล้วเริ่มดำเนินการใหม่หรือจะขออนุมัติ จาก กวพ.อ. ดำเนินการจัดหาด้วยวิธีการอื่นก็ได้ …………

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นายประเสริฐ แย้มสรวล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และนายไกร เอี่ยมจุฬา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการขยายผลการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในพื้นที่” ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด หรือ http://www.padme.moi.go.th/ รวบรวมโครงการที่ใช้งบประมาณกระทรวง กรม งบประมาณกลางของรัฐบาล งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าโครงการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายละเอียดโครงการ ภาพการดำเนินงานโครงการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการการจัดทำแผนของส่วนราชการ    บรรยากาศการประชุม     คู่มือการใช้งานโปรแกรม        วิณัฐชินันทน์/ข่าว สุภัค/ภาพ ....กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

(26 ธ.ค. 56) นายบรรจง ศรีตะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ที่ 1 จังหวัดตราด กล่าวระหว่างการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราด ว่า ว่า ตามที่มีพระราชกฤษฏีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม (บับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 59 (1) ประกอบด้วยการประกาศกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 กำหนดให้รัฐต้องจัดสถานที่ปิดประกาศ และที่ติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดตราด จึงขอความร่วมมือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสถานที่ปิดประกาศให้พอเพียงและเท่าทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค ทั้งนี้ตามจำนวนและขนาดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด โดยเท่าเทียมกัน /… ส.ปชส.ตราด …………

(19 ธ.ค. 56) นายกนก ใจรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด กล่าวภายหลังตรวจสอบแปลงสับปะรดของเกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ที่พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรด ว่า เกษตรกรชาวสวนสบปะรดในพื้นที่ตำบลวังกระแจะจำนวนไม่น้อยได้แจ้งผ่านมาทาง อบต.วังกระแจะ ว่าพบโรเหี่ยวในสับปะรดระบาดในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 4 บ้านตีนเนิน หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง ซึ่งจากการประสานข้อมูลกับทางสำนักงานเกษตรกรจังหวัดตราด พบว่า โรคเหี่ยวในสับปะรด เกิดจากเชื้อไวรัส โดยอาการของโรคจะพบว่าปลายใบแห้งเป็นสีน้ำตาล ลามไปสู่โคนใบ จนถึงลำต้นเหี่ยวแห้ง…………

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator) ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อจัดทำดัชนีที่สามารถสะท้อนภาพภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับประเทศเพื่อให้ผู้สนใจ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน สามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยดัชนีใหม่นี้จะครอบคลุมมิติต่างๆ 3 มิติ คือ ด้านการผลิต การลงทุน และความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ…………

Page 4 of 9First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  Next   Last   

More Articles...
Page 4 of 2First   Previous   1  2  Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation