Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์





Submit Survey  View Results
Page 7 of 2First   Previous   2  Next   Last   

(19 ต.ค. 55) นายวินัย พันธุ์อยู่ พัฒนาการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า การดำเนินการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดตราดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการตลาดของสินค้า OTOP ที่จังหวัดตราดมีการจัดงานแสดงสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่องปีละ 2 -3 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการทำตลาดผ่านงาน OTOP ROADSHOW ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งการนำสินค้า OTOP ของจังหวัดตราดไปทำตลาดยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในจังหวัดเกาะกง จังหวัดพระตะบอง ของกัมพูชา ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดตราด ตลอดปีงบประมาณ 2555 สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราดกว่า 321 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2556 ทางจังหวัดได้มีแผนงานในการเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน OTOP ผ่านเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – based OTOP : KBO) เพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และมุ่งยกระดับตัวสินค้า OTOP สู่มาตรฐานที่สามารถทำตลาดได้อย่างยั่งยืน ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดคาดว่าสินค้า OTOP ของจังหวัดตราดมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราดในอัตราที่สูง ขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงตั้งเป้ายอดการจำหน่ายตลอดปีงบประมาร 2556 ว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 โดยสินค้าที่คาดว่าจะยังคงสร้างรายได้ให้กับจังหวัดมากที่สุดได้แก่ สินค้าเครื่องประดับจากพลอย รองลงไปเป็นกลุ่มสินค้าสมุนไพร ในตัวสินค้าน้ำมันเหลือง และตามด้วย อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้แปรรูป /... ส.ปชส.ตราด

นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก สวนเสือศรีราชา และ Dolphi World Pattaya จัดโครงการเส้นทางท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ปี 2 การท่องเที่ยวแบบใหม่ ได้ทั้งความรู้ความสนุก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการ ศึกษาในการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้เสนอแนวทางการท่องเที่ยว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและสามารถบูรณาการเข้ากับ เนื้อหาวิชาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะครู อาจารย์ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา สถาบันการศึกษาใด สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพนิดา คะเณแสน หัวหน้าหน่วยการตลาด สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขโทรศัพท์ 038-745804๐,089-7514816 ปริญญา/ข่าว ส.ปชส.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 21- 23 ก.พ. 2555 คณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ แผนปฏิบัติราชการประจำปี และตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 ในจังหวัดตราด จันทบุรี และระยองตามลำดับ ใน 3 จังหวัดมี 7 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ เหลือโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอัญมณี จังหวัดจันทบุรี โครงการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี และโครงการห้องเย็นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผลไม้ จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2555 นายธารทิพย์ มีลักษณะ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชลบุรี นายธิติพงศ์ พิรุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดชลบุรี พร้อมคณะทำงาน พาคณะสื่อมวลชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เยี่ยมชมโฮมสเตย์บ้านประแส และศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ตามโครงการ MICE : Meeting Incentive Convention Exhibition โดยมีชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

Retrofit

สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการซ่อมแซมฟื้นฟูเครื่องจักรเมื่อเกิดอุทกภัย และหลังน้ำลด

Page 7 of 9First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  Next   Last   

More Articles...
Page 7 of 2First   Previous   2  Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation