Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results
Page 8 of 2First   Previous   Next   Last   

เทคนิคงานแผนพัฒนาจังหวัด  โดย  ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

       แนวทางและปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยื่นคำของบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้
โดยตรง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ .......

ระดับความขัดแย้งที่เหมาะสมในองค์กร
เมื่อมีการยอมรับว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในองค์กรที่จะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และจะรู้ได้อย่างไรว่าระดับ (Degree) ความ
ขัดแย้งในองค์กรเท่าไรจะเหมาะสม มีผู้ให้ความเห็นสำหรับการเป็น
ผู้บริหาร ดังนี้...

 โอกาสและผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียน : นัยต่อไทย
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนอันเนื่องมาจากการลด
อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ทั้งด้านมาตรการภาษีและมาตรการที่มิใช่ภาษี
รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุน ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะต้องเร่งปรับตัว และใช้โอกาสจากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อม
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เช่น สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาบริการ อาทิ
สาขาการท่องเที่ยว การบริการ สาขาสุขภาพ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสาขาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสาขาที่อาเซียนจะเร่งรัดการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ....

โดย
กฤตชญาภัค อุ่นเสรี

 

โดย สุพรรณี  อุดมพรสุขสันต์

ศูนย์ช่วยเหลือทางกฏหมาย SMEs

ฝ่ายประสานและบริการSMEs

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

Page 8 of 9First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  Next   Last   

More Articles...
Page 8 of 2First   Previous   Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation