Search English (United States)  ไทย (ไทย)
25 พฤษภาคม 2560 ..:: หน้าแรก ::..   Login
 หน่วยงานของ สบจ.สป. Minimize

  
ความพึงพอใจต่อเว็ปไซต์

Submit Survey  View Results
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถงชั้น1 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

(1) คณะทำงานด้านอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพ
(2) คณะทำงานด้านการเกษตร จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพ
(3) คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพ
(4) คณะทำงานด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน จังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพ
(5) คณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพ

วิสัยทัศน์ : ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิตและจำหน่ายผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อการส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

 โดย นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม
 

และนางวิภาศรี คงเกลี้ยง ฝ่ายเลขาฯ ผู้กล่าวรายงานการประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยนายภวัต เลิศมุกดา ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ และนายพรเทพ ผ่องศรี เป็นฝ่ายเลขานุการฯรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และหารือการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙ จังหวัดชลบุรี

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา และคณะทำงานฯ เดินทางไปพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจติดตามโครงการ ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ๒.โครงการก่อสร้างเขื่อนและป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมและรับจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม “10 Provincial Administration Training Courses” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น ในการนี้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก พิจารณาแล้วเห็นควรเผยแพร่ข้อมูลตามหลักสูตรข้างต้นทางเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป

(30 ต.ค. 58) นางเยาวรัตน์ ธีระวงศ์สกุล เกษตรอำเภอเมืองตราด พร้อมด้วยนายวินัย ขยันยิ่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และนายสกุล ชาวนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ที่แปลงทุเรียน ซึ่งเป็น แปลงสาธิตพืชสวนชุมชน โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตรวจสอบหาสาเหตุและการรักษาโรคโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน กับครูอาจารย์ และนักเรียน …………

น.ส.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.เตรียมพิจารณาปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอีไทยในปี 2558 ลงมาอยู่ที่ 2.8% จากเดิมคาดว่าจะขยายตัว 3% ทั้งนี้ เป็นการปรับลดประมาณการตามสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศที่กำลังซื้อลดลง รวมทั้งการส่งออกที่ยังไม่ฟื้นตัว สำหรับภาคธุรกิจที่ขยายตัวดี คือ ภาคบริการ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้จีดีพีเอสเอ็มอีในปีนี้ยังขยายตัวได้ นอกจากนี้ มาตรการและโครงการสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของรัฐบาลนั้น เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำให้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้น ขณะเดียวกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพิ่มสัดส่วนการค้ำประกันสินเชื่อให้ผู้ประกอบการสูงขึ้น คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น ทำให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับเศรษฐกิจในปีหน้ามีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ดี ทั้งตลาด ในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐที่สั่งซื้อสินค้า ไทยเพิ่มขึ้นจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออก โดยปัจจัยที่ต้องการให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเร่งปรับตัว คือ มุ่งลงทุนด้านนวัตกรรมในทุกกระบวนการผลิตสินค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะทำให้ตลาดมีขนาดใหญ่และผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น …………ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, ประจำวันที่ 18 กันยายน 2558

นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ คาดว่า การส่งออกอาหารไทยจะขยายตัว 6-10% หรือมีมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท จากปีที่ผ่านมาการส่งออกมีมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ สถาบันร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย จัดงาน "มหกรรมอาหารเมืองไทย The 1st Thailand Gourmet Festival 2015" ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคมนี้ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยรวบรวมมาสเตอร์เชฟ และมิชลินสตาร์เชฟจากทั่วโลก มาโชว์ฝีมือทำอาหารจากวัตถุดิบของไทย เช่น ข้าว เป็นต้น ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะทำให้วัตถุดิบและอาหารแปรรูปของไทยเป็นที่รู้จักในต่างประเทศมากขึ้น รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหาร เกิดแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจให้กับอาหารไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ จะจัดท่องเที่ยวผสานวัฒนธรรมอาหารระดับเวิลด์คลาส (กูร์เมต์ทริปส์) เพื่อตอกย้ำภาคการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรของ ไทยให้ยั่งยืน ภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก รวมทั้งโรงแรม ร้านอาหารไทยทั่วประเทศ …สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ้างถึง หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์, ประจำวันที่ 9 มกราคม 2558………

25 พ.ย. 57) ที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นาวาเอกก้องเกียรติ ทองอร่าม ผู้บังคับหมวดเรือลาดตะเวนชายแดนที่ 1 (มชด.ที่ 1) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาค ตำรวจน้ำ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หน่วยปราบปรามประมงชายฝั่ง ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือประมง ชื่อเสรีรัตน์ถาพร 9 และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ขณะเดินเรือทำประมงในน่านไทย จึงได้ควบคุมเรือพร้อมไต๋เรือชื่อนายดี สังข์ทอง ชาวกัมพูชา พร้อมลูกเรือชาวกัมพูชารวมทั้งสิ้น 10 คนมาดำเนินการตามกฎหมาย …………

Page 1 of 9First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  Next   Last   

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก และกิจกรรมการเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงาน "ไทยเที่ยวไทย"รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก"  กิจกรรมเข้าร่วมการจัดงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ งาน "ไทยเที่ยวไทย" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียด

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภพาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์  "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก  รายละเอียด

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก" 2559 ……

 รายละเอียด

14 ธค. 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "สีสันตะวันออก" กิจกรรมการจัดงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับชาติงานมหกรรมสีสันตะวันออก งานเทศกาลท่องเที่ยว "สีสันตะวันออก 2559" .........

รายละเอียด

More Articles...
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยสงเสด็จสู่สรรคาลัย

   

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
กระทรวงมหาดไทย
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ
สงวนลิขสิทธ์โดย สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เบอร์ติดต่อ : 038-285001
  Terms Of Use  Privacy Statement
DotNetNuke® is copyright 2002-2560 by DotNetNuke Corporation